Radno pravo

  • ugovori o radu
  • menadžerski ugovori
  • radnopravna dokumentacija trgovačkih društava (pravilnici o radu, drugi opći akti)
  • zastupanje poslodavaca i radnika u radnim sporovima
  • zaštita dostojanstva
  • ishođenje dozvola za boravak i rad stranaca
kutleša žakula
adresa

Ulica Crvenog križa 18, HR-10000 Zagreb

OIB

12448394088

PDV ID

HR 12448394088

MBS

081396002

Broj računa

HR4223600001102951888