• zastupanje u upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima
  • zastupanje u upravnim sporovima
  • upravni ugovori
  • pravno savjetovanje javnopravnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave
  • obrana u svim vrstama prekršajnih predmeta
  • zastupanje oštećenika u prekršajnim postupcima
  • iniciranje prekršajnih postupaka